Een maximale inzetbaarheid voor de verzekerde bij arbeidsongeschiktheid (AOV)

We coachen de ondernemer en geven bedrijfsadvies bij het oplossen van het ondernemers- en bedrijfsprobleem.

Geen symptoombestrijding, maar verhelpen van de oorzaak

Het oplossen van de ondernemers- en bedrijfsproblemen leidt aantoonbaar tot een duurzame en optimale inzetbaarheid van jouw verzekerde. Daarom voeren wij al voor de start een grondige ondernemers- en bedrijfsanalyse uit om de bedrijfsproblemen in kaart te brengen.

Op basis hiervan gaan onze ervaren adviseurs met jouw verzekerde aan de slag om de oorzaak van het probleem op te lossen. Door onze grondige aanpak garanderen wij een verhoogde inzetbaarheid.

Samenwerken binnen een multidisciplinair team

Wij werken feilloos samen in een multidisciplinair team, waarbij we graag samenwerken met andere deskundigen, zoals arbeidsdeskundigen, medisch adviseurs, re-integratieadviseurs, casemanagers en claimbehandelaars. Allemaal met één doel: het daadwerkelijk verder helpen van de verzekerde en écht het probleem van de ondernemer oplossen, zodat deze snel weer optimaal inzetbaar is en de schadelast wordt beperkt.

Persoonlijke begeleiding & een traject op maat

We zijn ook adviseur op persoonlijk vlak. We kijken naar de ondernemer én naar het bedrijf. We maken de koppeling tussen persoon en bedrijf. Deze combinatie is uniek in de markt. We willen zorgen dat we impact maken in het leven van de verzekerde.

Wij boeken resultaat doordat wij altijd werken op basis van maatwerk. Wat heeft iemand nodig, wat kan iemand zelf en wat wil iemand? Daar gaan we diep op in. Al onze adviseurs hebben een bedrijfskundige achtergrond en gaan door tot het probleem daadwerkelijk is verholpen. Zij hebben jarenlange ervaring in het werken met ondernemers en zijn zélf ook ondernemer, hierdoor snappen zij waar het bij jouw verzekerde om draait.

De voordelen van een AOV-traject bij Athenos op een rij

A descriptive paragraph that tells clients how good you are and proves that you are the best choice that they’ve made.

Geen symptoombestrijding

We lossen samen met de verzekerde de ondernemers - en bedrijfsproblemen op.

Multidisciplinaire aanpak

We werken, indien gewenst, samen met alle professionals om de ondernemers - en bedrijfsproblemen op te lossen.

Persoonlijke adviseur

Het hele traject een persoonlijke adviseur die de hele situatie kent.

Advies op locatie

We komen bij de verzekerde thuis of op het bedrijf al naar gelang de voorkeur van de verzekerde.

Team van ondernemers

Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring en zijn zelf ook ondernemer.

Schadelastbeperking

We ondersteunen bij het oplossen van de ondernemers- en bedrijfsprobleem, waardoor de ondernemer sneller weer optimaal kan functioneren in het bedrijf.

Traject op maat

We hebben geen standaardoplossing, maar kijken steeds naar wat nodig is.

Landelijke dekking

We hebben altijd adviseurs beschikbaar, waar de verzekerde ook is gevestigd.

Bewezen methodieken

We gebruiken enkel methodieken die veelvoudig in de praktijk zijn getest.

In 4 stappen een AOV-traject starten

We begrijpen dat snelheid geboden is. Daarom werken we zo efficiënt en vakkundig mogelijk om jouw verzekerde zo snel mogelijk te helpen.
1
Ondernemers- en bedrijfsanalyse

Een grondige analyse om het ondernemers- en bedrijfsprobleem bloot te leggen.

2
Intakegesprek

We gaan in gesprek om de ondernemer en het bedrijf te leren kennen en om een beeld te vormen van het ondernemers- en bedrijfsprobleem dat opgelost moet worden.

3
Terugkoppeling verzekeraar

We leggen onze visie m.b.t. de aanpak voor aan de verzekeraar en vragen om akkoord op een traject.

4
Traject van start

Bij goedkeuring van de verzekeraar
gaan we direct van start!

Athenos in de praktijk

Hieronder zie je een paar praktijkvoorbeelden. Ze geven een goed beeld over wat Athenos kan betekenen in verschillende situaties

Melkveehouderij

Situatieschets
Verzekerde is melkveehouder. Dagelijks melkt hij ongeveer 100 melkkoeien en bewerkt hij zo’n 50 hectare grond. Verzekerde doet dit samen met zijn echtgenote. Één van zijn jonge zonen droomt ervan het bedrijf over te nemen.

Verzekerde is uitgevallen met spanningsklachten. Hij ervaart druk van een aantal te maken keuzes in het bedrijf.

Vraagstelling – opdracht
Hoe kan verzekerde begeleid worden bij het maken van keuzes waardoor hij minder druk ervaart?

Aanpak
Verzekerde is een binnenvetter en vind het lastig om in gesprek te gaan met zijn zoon over het dilemma, zo vertelt hij tijdens de kennismaking. Tijdens dit gesprek met verzekerde wordt duidelijk dat het keuzeproces iets van het gezin is en niet alleen van verzekerde. Dit inzicht zorgt ervoor dat er meteen al een last van de schouders van verzekerde afvalt. Het eerste gesprek met Athenos helpt verzekerde al om zaken in een ander perspectief te zetten.

Met verzekerde, zijn echtgenote en de twee kinderen is een vervolggesprek gepland waarin de persoonlijke ambities en dilemma’s naar elkaar toe zijn uitgesproken. De aanwezigheid van Athenos zorgt ervoor dat het gezin rustig en op een andere manier dan ze gewend zijn, in gesprek met elkaar kan gaan. Dat gaf het gesprek de verdieping die nodig was. In een vervolggesprek is samen in kaart gebracht welke informatie, kennis en kunde nodig is om tot een keuze te kunnen komen. De aanwezigheid van Athenos zorgde voor rust, een duidelijke structuur van het gesprek en dat de afspraken voor iedereen helder zijn.

Verzekerde, zijn echtgenote en zijn zoon zijn aan de slag gegaan met dit stappenplan. Zo hebben ze samen gesprekken gevoerd met de bank, de accountant en met vakinhoudelijke adviseurs. Met begeleiding van Athenos hebben ze de verzamelde informatie verder besproken. Ook in dit gesprek zorgde de aanwezigheid van Athenos voor structuur en rust. Dat heeft geleid tot een koers voor de toekomst van het bedrijf. Verzekerde gaat investeren in zijn bedrijf en de zoon gaat een cursus voor bedrijfsopvolgers volgen.

Resultaat
De spanningsklachten van verzekerde zijn weg. Hij is weer volledig aan het werk en de AOV-uitkering is gestopt. Verzekerde heeft geleerd om niet langer alleen alles op te willen lossen. Hij overlegt nu sneller en vaker met anderen over de zaken waarmee hij worstelt.

Reclamebureau

Situatieschets
Verzekerde heeft een eigen reclamebureau. Samen met zijn medewerkers bedenkt hij marketingstrategieën voor zijn klanten en draagt hij zorg voor de uitvoering van deze strategieën. Verzekerde is de spil in het bedrijf. Het bedrijf is erg succesvol en de opdrachten stromen binnen. Verzekerde is erg tevreden over zijn medewerkers en het succes van zijn bedrijf. Echter, door de hoge werkdruk is hij zelf uitgevallen met spanningsklachten.

Vraagstelling – opdracht
Hoe kan Athenos verzekerde begeleiden bij/adviseren over het oplossen van de vraagstukken die spelen in het bedrijf.

Aanpak
Tijdens het kennismakingsgesprek is eerst in kaart gebracht wat er speelt in het bedrijf. Daarna is verkend wat de rol van verzekerde zelf is bij het ontstaan en in stand houden van de vraagstukken. Daaruit blijkt dat zijn eigen gedrag een doorslaggevende rol speelt bij de vraagstukken die spelen in het bedrijf. Door de vragen die Athenos stelde, kreeg verzekerde een helder beeld van zijn eigen rol in de ontstane situatie. Doordat zijn eigen rol helder werd, kreeg verzekerde ook meer handvaten om de situatie te veranderen.

In de daaropvolgende gesprekken hebben we de rol van verzekerde in het bedrijf verder onderzocht. Tijdens deze gesprekken wordt het voor verzekerde steeds duidelijker dat hij een rol in het bedrijf heeft die helemaal niet past bij zijn competenties en zijn ambitie. Hij formuleert voor zichzelf een rol die wél past bij zijn persoon. De ondernemerstest van Athenos helpt hem hierbij, evenals de vragen die Athenos hem stelde.

Wanneer het kwartje eenmaal valt, weet verzekerde al snel wat hem te doen staat. Samen met Athenos maakt hij een stappenplan dat hem helpt om in de rol te komen die bij hem past. Athenos zorgt voor structuur in het plan. Verzekerde heeft zijn bedrijf verkocht en is verdergegaan als zelfstandig creatieve conceptontwikkelaar. Vanuit deze rol werkt hij weer samen met zijn voormalig medewerkers.

Resultaat
De spanningsklachten zijn afgenomen en tot op de dag van vandaag niet teruggekeerd. Verzekerde heeft weer plezier in zijn werk en bedenkt mooie dingen.

Tandartspraktijk

Situatieschets
Verzekerde is tandarts en runt al jarenlang haar eigen tandartspraktijk. Zij ervaart al enige tijd spanningsklachten. De klachten lijken te worden veroorzaakt door een aantal financiële vraagstukken die spelen in haar bedrijf.

Vraagstelling – opdracht
Hoe kan Athenos verzekerde begeleiden bij/adviseren over het oplossen van de financiële vraagstukken?

Aanpak
In het kennismakingsgesprek met Athenos komt al snel het achterliggende vraagstuk naar voren. Verzekerde vertelt dat ze met minder plezier dan voorheen haar vak uitvoert. Dat maakt dat ze niet zeker weet of ze wel tandarts wil blijven. Deze twijfel maakt dat ze het lastig vindt om nu de grote financiële beslissingen te nemen die wel nodig zijn voor de toekomst van haar bedrijf. Doordat deze beslissingen blijven liggen, loopt de druk die ze ervaart op.

Met verzekerde zijn als eerste oplossingen gevonden voor de meest urgente financiële vraagstukken. Hierbij kwam de financiële kennis van Athenos goed van pas. Vervolgens zijn we, in overleg met de verzekeraar, aan de slag gegaan met de persoonlijke koers van de ondernemer. We voerden een aantal persoonlijke gesprekken over haar competenties, drijfveren, talenten en ambities. Door de gerichte vraagstelling van Athenos, komt de ondernemer tot een keus voor haar persoonlijke toekomst. Vervolgens hebben we deze keus in een plan van aanpak gegoten. Verzekerde start met een studie en een nieuw bedrijf. Tegelijk bouwt haar ze haar tandartswerkzaamheden en tandartspraktijk stap voor stap af. Athenos gaf verzekerde structuur, inhoudelijke kennis en was een klankbord in dit proces.

Samen met Athenos maakte verzekerde een ondernemingsplan voor het nieuwe bedrijf. In dit plan heeft verzekerde beschreven wat haar nieuwe dienstverlening is, wie haar doelgroep is en hoe zij deze doelgroep benadert. Een nieuwe website is ontwikkeld evenals andere marketingmiddelen.

Resultaat
Verzekerde heeft weer zicht op haar persoonlijke en zakelijke toekomst. Dat maakt dat ze weer met energie aan de slag is gegaan. Het duidelijke stappenplan dat ze nu heeft, helpt haar om focus te houden en in balans te blijven. Die focus helpt bij zowel financiële beslissingen als bij persoonlijke beslissingen.

Boomkweker - hovenier

Situatieschets
Verzekerde exploiteert een boomkwekerij – hoveniersbedrijf. Hij is gedeeltelijk arbeidsongeschikt vanwege fysieke beperkingen. Verzekerde had de bedrijfsvoering (m.n. de financiën) niet goed onder controle. De winstgevendheid van het bedrijf was beperkt waardoor de continuïteit van het bedrijf, mede door de beperkingen van verzekerde, gevaar liep. Verzekerde had het gevoel in een neerwaartse spiraal te zitten en twijfelde of hij wel met het bedrijf door wilde gaan.

Vraagstelling – opdracht
Kan Athenos verzekerde ondersteunen bij het oplossen van zijn problemen met de (financiële) bedrijfsvoering en zijn toekomstige ondernemersrol in het bedrijf afstemmen op de gewenste situatie voor het bedrijf?

Aanpak
De bedrijfskundig adviseur van Athenos heeft als eerste de financiële/administratieve bedrijfsorganisatie aangepakt. Verzekerde was “niet in control”. Hij zat in een neerwaartse spiraal en durfde in feite de confrontatie met de werkelijkheid niet goed aan. De achterstanden in de administratie zijn in beeld gebracht, waaronder de achterstand bij de betaling van de crediteuren, die groter was dan verwacht. Ook is een liquiditeitsprognose voor verzekerde gemaakt (en is hem geleerd dit zelf ook te doen en daarmee te sturen in zijn bedrijf). Daarnaast is geïnventariseerd waar de kosten kunnen worden teruggedrongen en is gekeken naar omzetkansen in de markt.

Op basis hiervan is een plan van aanpak voor de toekomt gemaakt waarmee verzekerde stap voor stap kon werken aan het verbeteren van de financiële bedrijfsvoering enerzijds en het genereren van meer markt anderzijds. Verzekerde is o.a. geadviseerd zich nadrukkelijker te laten zien bij bestaande en potentiële klanten. Er bleken ook nog niet benutte kansen te zijn om, met name de boomkwekerij, verder te laten groeien. Om verzekerde te ontlasten van zijn fysieke werkzaamheden is onderzocht of, en in hoeverre, het mogelijk was een extra medewerker aan te trekken. Via een creatieve invulling (werk-leertraject) kon hiervoor een oplossing worden gevonden.

Resultaat
De neerwaartse spiraal bij verzekerde is doorbroken. Hij heeft weer grip op de (financiële) bedrijfsvoering gekregen en heeft zich op dat vlak (in zijn managementrol) meer kunnen ontwikkelen. Hij is er nu van overtuigd dat hij zijn bedrijf kan voortzetten en ziet daarvoor ook de perspectieven. Verzekerde is nu minder met fysiek belastende uitvoerende werkzaamheden bezig, maar meer met organisatie en marktbewerking, hetgeen ook de bedrijfsresultaten ten goede komt. Verzekerde is weer “in control” en de continuïteit van het bedrijf is geborgd.

Drankenhandel - Slijterij

Situatieschets
Verzekerde is samen met een tweetal familieleden eigenaar van een groothandel in dranken met een slijterij voor particulieren. Verzekerde is ten gevolge van spanningsklachten volledig arbeidsongeschikt. Er lijkt een duidelijk verband aanwezig te zijn tussen de mate van arbeidsongeschiktheid van verzekerde en de wijze waarop het bedrijf is georganiseerd.

Vraagstelling – opdracht
Kan Athenos verzekerde actief ondersteunen bij de terugkeer in zijn eigen bedrijf? Welke organisatorische wijzigingen/bedrijfskundige interventies zijn daarvoor noodzakelijk?

Aanpak
Na een analyse van het bedrijf kon o.a. het volgende worden vastgesteld: er is geen duidelijk beleid, noch is er een beleidsplan. Alle vennoten werken hard, maar niemand is echt de eindverantwoordelijke. Met één van de personeelsleden bestaat een verschil van inzicht over het functioneren. Dat is een sluimerend probleem dat niet echt “bij de kop is gepakt” in het verleden, waarbij men ook niet weet hoe het e.e.a. op te lossen. Er is verder geen sprake van een duidelijke structuur in het bedrijf. De rollen, taken en verantwoordelijkheden blijken niet “strak ingeregeld”.

In het adviestraject is vervolgens met name aandacht besteed aan de volgende thema’s:
• Rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het bedrijf. Verzekerde is o.a. begeleid in het afscheid nemen van de medewerker die al tijden niet optimaal functioneerde. Na het vertrek van deze medewerker is een herverdeling van de werkzaamheden, rollen enz. tot stand gebracht. Verzekerde heeft een ander takenpakket gekregen, (o.a. meer “bij de weg/bezorging”) hetgeen beter bij hem past en hem weer energie geeft;
• Het kiezen van richting en koers voor de organisatie. Met verzekerde en zijn beide collega-ondernemers is uitvoerig over dit thema gesproken. Geconcludeerd is dat het bedrijf terug moet naar de core-business en alle niet daaraan gerelateerde werkzaamheden moet afstoten. Dit proces is in gang gezet;
• Overige organisatorische aspecten, zoals communicatie onderling in verband met het optimaliseren van de coördinatie en afstemming met elkaar, het analyseren van het inkoopcontract en inkoopproces met een grote leverancier, enz.

Resultaat
Verzekerde is naar aanleiding van het adviestraject beter in zijn kracht gekomen. Hij heeft nu, net als zijn beide vennoten, rollen/verantwoordelijkheden die beter passen bij zijn capaciteiten en passie. De onderlinge communicatie tussen de eigenaren/vennoten is verbeterd en meer gestructureerd. Dit is het bedrijf ten goede gekomen. Men heeft o.a. de focus van het bedrijf aangescherpt en onderling gemeenschappelijk gemaakt. De personele problemen in het bedrijf zijn opgelost. Verzekerde zijn verdiencapaciteit is toegenomen en hij wordt niet meer als zijnde arbeidsongeschikt beschouwd. De vennoten kunnen vanuit deze basis verder werken aan hun bedrijf.

Wil je sparren of heb je vragen over het AOV-traject?

We helpen je graag met het beantwoorden van al je vragen. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit.​
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit.​

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit.