Ondernemers- en bedrijfsanalyse AOV

Ondernemersprofiel van verzekerde o.b.v. de Athenos ondernemersanalyse

Algemeen
In de bijlage van de intakerapportage staan twee grafieken die het ondernemersprofiel van verzekerde als ondernemer weergeven. Hier vind je de toelichting op deze grafieken.

Denkstijlen
Athenos adviesgroep maakt bij ondernemers onderscheid tussen 4 denkstijlen. Een denkstijl geeft aan op welke manier een ondernemer de bedrijfsvoering benadert en aanpakt. De 4 denkstijlen zijn: manager, pionier, vakman en verkoper. Elke ondernemer beschikt in meer of mindere mate over deze 4 denkstijlen. In een ideale situatie beschikt een ondernemer, al naar gelang de situatie daarom vraagt, over de op dat moment benodigde denkstijl.

Manager
De manager is als geen ander in staat om op de onderneming te passen. Graag houdt hij de touwtjes in handen en streeft hij naar orde. Weinig wordt aan het toeval overgelaten. Hij structureert het werk tot een vlekkeloos verlopende organisatie, waar iedereen zijn taken en bevoegdheden kent. Hij heeft verantwoordelijkheidsgevoel. Hij accepteert dat de dingen gedaan moeten worden zoals ze altijd al gedaan worden, ook al strookt dat niet met zijn eigen idee.

Echter, wanneer veranderingen opdoemen, weet de manager zich geen raad omdat de regels opeens niet meer bruikbaar zijn. Hij houdt niet van verandering.

Pionier
Een pionier denkt creatief, snel en buiten de gebaande paden. Hij leeft in de toekomst en heeft een langetermijnvisie. De pionier beschikt over veel verbeeldingskracht en ziet het geheel al voor zich terwijl anderen nog geen enkel idee hebben waar het naar toe zal moeten gaan. Een pionier denkt creatief, snel en buiten de gebaande kaders. De pionier is optimistisch, enthousiast maar soms ook naïef. De pionier vraagt zich steeds af waarom de dingen gaan zoals ze gaan en waarom het niet anders kan.

Hij raakt snel verveeld door routine en heeft weinig aandacht voor details. De drijfveer voor een pionier is het krijgen van erkenning.

De vakman is goed op de hoogte van alle ontwikkelingen in zijn vakgebied. Hij weet alle ins en outs van zijn vak. De vakman is individualistisch en realistisch ingesteld. Hij onderscheidt zich door de wens om de beste te zijn, in elk geval in zijn vakgebied. Hij stelt zich vaak kritisch op en moet er eerst zelf van overtuigd zijn dat iets werkt voordat hij het vertrouwt. Hij gaat er prat op het beter te weten of te kunnen. Het leveren van kwaliteit is voor de vakman topprioriteit.

Nadeel is dat hij een perfectionistische en soms ook autoritaire houding kan aannemen. Communiceren en omgaan met mensen gaan hem minder makkelijk af en daarmee is verkopen ook niet zijn sterkste kant.

Verkoper
De verkoper houdt van mensen en is gericht op het aangaan van relaties. Hij gaat vaak af op zijn gevoel. Hij begrijpt de behoeften van de klant als geen ander. Zijn grote drijfveer is acceptatie door de omgeving. Zolang de anderen het naar hun zin hebben, heeft hij dat ook. Verkoop van producten of diensten betekent aansluiting bij de behoeften van de klant. Hij functioneert goed in harmonische situaties. De verkoper wil graag wat voor anderen doen, want dat verhoogt de kans op acceptatie. Dat maakt dit type loyaal, flexibel en enthousiast.

Het komt voor dat anderen misbruik van hem maken. Conflicten gaat hij liever uit de weg en kritiek kan hij slecht verdragen; hij zal het zich persoonlijk aantrekken.

Grafiek denkstijlen
De mate waarin verzekerde beschikt over (of wenst te beschikken over) de verschillende denkstijlen wordt weergegeven in deze grafiek.

 • Een lage score in dit gebied betekent dat verzekerde weinig gebruik maakt of wenst te maken van deze denkstijl.
 • Bij een gemiddelde score maakt verzekerde noch weinig noch veel gebruik van deze denkstijl, of wenst daarvan noch veel noch weinig gebruik te maken.
 • Een hoge score geeft aan dat verzekerde relatief veel gebruik maakt van deze denkstijl, of wenst daarvan relatief veel gebruik te maken.

Competenties
Athenos adviesgroep maakt onderscheid tussen 8 verschillende ondernemerscompetenties (vaardigheden, kwaliteiten en gedragskenmerken). Elke ondernemer beschikt in meer of mindere mate over deze 8 competenties. In een ideale situatie beschikt een ondernemer, al naar gelang de situatie daarom vraagt, over de op dat moment benodigde competentie.

Marktgerichtheid
Marktgericht is zich inleven in de behoeftewereld van (potentiële) klanten en andere organisaties in de markt (omgeving) om van daaruit een koppeling te maken naar de eigen bedrijfsvoering.

Creativiteit
Creativiteit is het vermogen om te ‘’spelen’’ met gedachten en nieuwe mogelijkheden te zien en uit te proberen.

Coöperatief zijn
Coöperatief zijn, wat ondernemen betreft, kan worden gezien als een ondersteunende vaardigheid door het leveren van een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat. Het gaat om het tijdig doorspelen van informatie die voor anderen van belang is, het in discussie met anderen op een constructieve wijze reageren op de ideeën en het rekening houden met de inbreng van anderen en daarbij gemakkelijk met hen tot een overeenkomst komen.

Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid is dat de ondernemer opkomt voor de belangen van anderen en respecteert dat mensen op verschillende manieren tegen zaken aan kunnen kijken. Betrouwbaar/loyaal- toegewijd kan worden gezien als een ondersteunende competentie voor ondernemers.

Planmatig kunnen werken
Planmatig kunnen werken houdt in dat je als ondernemer een planning kunt maken en de werkzaamheden voorbereidt. Daarbij analyseer je vooraf de risico’s. Organiseren wordt in de onderzoeksliteratuur gezien als een ondersteunende competentie.

Realistisch zijn
Realistisch zijn kenmerkt zich door een nuchtere en praktische instelling waarbij functioneel en doelgericht wordt gewerkt. Je hebt oog voor de mogelijkheden en beperkingen.

Zelfstandigheid
Je bent authentiek en blijft trouw aan jezelf. In alles wat je doet ben je jezelf en gedraag je jezelf zoals je bent. Een zelfstandige houding wordt in onderzoek niet als een van de essentiële competenties van ondernemerschap gezien maar heeft wel een grote ondersteunende waarde.

Doortastend zijn
Doortastend zijn is het kunnen doorpakken in verschillende situaties waarbij de ander in zijn waarde wordt gelaten.

Grafiek competenties
De mate waarin verzekerde beschikt over de verschillende competenties wordt weergegeven in deze grafiek. Tevens wordt getoond in welke mate verzekerde de 8 competenties nodig heeft in de gewenste bedrijfskundige situatie.

De scores van verzekerde op de 8 competenties vormen tezamen 100%. De gemiddelde score is 12,5%. De binnencirkel in de grafiek geeft deze gemiddelde score weer.

 • Een uitkomst buiten de binnencirkel betekent dat verzekerde hoger dan gemiddeld scoort of wenst te scoren op deze competentie.
 • Een uitkomst op de binnencirkel betekent dat verzekerde gemiddeld scoort of wenst te scoren op deze competentie.
 • Een uitkomst binnen de binnencirkel betekent dat verzekerde lager dan gemiddeld scoort of wenst te scoren op deze competentie.

Wanneer de ‘gewenste’ scores van verzekerde afwijken van de scores op dit moment (“nu”) geven deze een indicatie aan voor de richting waarin verzekerde zich wellicht dient te ontwikkelen.

Een hogere of een lagere score dan gemiddeld betekent niet automatisch dat verzekerde beter dan wel slechter scoort dan nodig is in de bedrijfssituatie van verzekerde. De interpretatie van uitkomsten vindt plaats op basis van de specifieke situatie van verzekerde.

Het bedrijf van verzekerde op basis van de Athenos Bedrijfsanalyse
In de bijlage van de intakerapportage staan de uitkomsten voor het bedrijf van verzekerde weergegeven. In deze grafieken staat ook welke scores het bedrijf in de gewenste situatie volgens verzekerde zou realiseren.

Grafiek beleidsgebieden

 • Een lage score in dit gebied betekent dat verzekerde waarschijnlijk een aantal aandachtspunten heeft omdat het bedrijf van verzekerde hier onvoldoende tot laag op scoort;
 • Een gemiddelde score in dit gebied betekent dat het bedrijf van verzekerde hierop gemiddeld scoort;
 • Een hoge score in dit gebied betekent dat het bedrijf van verzekerde hierop voldoende tot hoog scoort.

Wanneer de ‘gewenste’ scores van verzekerde afwijken van de scores op dit moment (“nu”) geven deze een indicatie aan voor de richting waarin het bedrijf van verzekerde zich wellicht dient te verbeteren. De interpretatie van uitkomsten vindt plaats op basis van de specifieke situatie van verzekerde.

 Het bedrijf vanuit de invalshoek: Markt, Product/Dienst en Organisatie

De mate waarin het bedrijf van verzekerde aandacht aan deze onderdelen besteed, staat in deze grafiek. In de grafiek staat ook in welke mate het bedrijf hieraan aandacht zou moeten besteden in de gewenste situatie.

 • Een lage score in dit gebied betekent dat verzekerde op dit moment relatief weinig gericht is op dit bedrijfskundige onderdeel of daarop in de toekomst weinig gericht wenst te zijn;
 • Een gemiddelde score in dit gebied betekent dat verzekerde op dit moment weinig, noch veel gericht is op dit bedrijfskundige onderdeel of daarop in de toekomst gemiddeld gericht wenst te zijn;
 • Een hoge score in dit gebied betekent dat verzekerde op dit moment relatief veel gericht is op dit bedrijfskundige onderdeel of daarop in de toekomst veel gericht wenst te zijn.

Wanneer de ‘gewenste’ scores van verzekerde afwijken van de scores op dit moment (“nu”) geven deze een indicatie aan voor de richting waarin het bedrijf van verzekerde zich kan verbeteren. De interpretatie van uitkomsten vindt plaats op basis van de specifieke situatie van verzekerde.